Денонощно следене на жизнените показатели

Известяване на спешна помощ при злополука

Отдалечен анализ на данни и показатели

 

Ергономичност, удобство и свързаност

 

Вижте различните начините на приложение на Асистиращата гривна   Приложения

 

Интегрираният асистиращ часовник е предназначен за следене на жизнените показатели на асистиращото лице, както и за обратна връзка от/към асистираното лице за напомняне за приемане на лекарства, за аларма при достигане на критични състояния, за гласова и жестова комуникация и др.

 • Иновативност

  100%
 • Ползваемост

  100%
 • Социална отговорност

  100%
 • Здравеопазване

  100%
 • Акдемична стойност

  100%

27-detailna-stranica-zdravni-pokazateli444Лесен за работа софтуерен интерфейс с възможност за достъп от страна на асистирано лице, близки и роднини на асистираното лице, лекари и медицински персонал, сервизни техници, дистрибутори или администратори. През потребителския интерфейс се проследяват жизнените показатели, управляват се модели за поведение, регулира се околната домашна среда, извършват се анализи.

Технология

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.05-0234-С001

“Разработване на адаптивна многопараметрична система за асистиране на възрастни и хора с увреждания”

Бенефициент: “Технически иноваци” ЕООД

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  “Технически иновации” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

eu             nsrr          op